ขั้นตอนขอหมายเลขเครื่อง POS

กรมสรรพากรจะตรวจสอบคำขอและเอกสารทั้งหมด ระหว่างนั้นรอผลพิจารณาและการติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่จะแจ้งเลขประจำเครื่องฯ นำเลขดังกล่าวใส่ตามจุดต่างๆ ระบุไว้ แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและติดสติ๊กเกอร์ให้ ปกติจะใช้เวลาอยู่ที่ 30 – 45 วันทำการนับตั้งแต่ยื่นคำร้อง ดังนั้นควรเตรียมการก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน


"ระหว่างการรอผลอนุมัติ ควรหยุดใช้เครื่องก่อน เพราะเลขกำกับเอกสารที่ออกโดยเครื่อง POS จะมีการเรียงลำดับอยู่ ถ้าใช้โดยมีการออกเอกสารก่อนการอนุมัติก็จะมีความผิดทางกฎหมายค่ะ"

รายละเอียดเเละวิธีกรอกเอกสาร ภ.พ.06

 1. ดาวน์โหลดเอกสาร ภ.พ.06 "ดาวน์โหลด"
 2. จากนั้นกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
  • ชื่อผู้ประกอบการ เเละเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • ชื่อสถานประกอบการ เเละที่อยู่
  • วันที่จดทะเบียน ภ.พ.20
  • ชื่อรายการสินค้าที่ทางสินค้าทางร้านจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ (เรียงตามลำดับรายรับมากไปน้อย)

  • เลือความประสงค์ขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษี
   • เครื่องประจำ
   • เครื่องสำรอง
  • เลือกประเภทใบกำกับภาษี
   • อย่างย่อ ตามมาตรา 86/6 เเห่งประมวลรัษฎากร
   • อย่างย่อ ตามมาตรา 86/6 เเละเเบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 เเห่งประมวลรัษฎา
   • มีรายการเป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 86/6 มาตรา 86/5 เเละ 86/4  เเห่งประมวลรัษฎากร
  • เลือประเภทกิจการ
   • การค้าทั่วไป
   • ตัวเเทนรับชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ
   • ร้านค้าทองรูปพรรณ
   • ร้านค้าย่อยที่ตั้งอยู่ภายในห้องผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเเละได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
  • เลือก ณ สถานประกอบการสำหรับใช้งานเครื่องบันทึกเก็บเงิน
   • สำนักงานใหญ่
   • สาขาที่
    ยกตัวอย่าง : หากร้านค้าหรือบริษัทเป็นสาขาที่ 2 โดยให้ระบุเป็น 00001 

  • เลือก ชนิดของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ
   • ไฟฟ้า ECR จำนวน/เครื่อง
   • คอมพิวเตอร์ จำนวน/เครื่อง

  • เลือก คุณสมบัติของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
   • เลือก การเชื่อมต่อเป็นระบบเครื่อข่าย (Network)
   • เลือก รูปเเบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวลรัษฎากร
   • โปรเเกรม หรือภาษาที่ใช้

  • เอกสารเเนบประกอบคำขออนุมัติ
   • คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน  สำหรับ ภ.พ.06 "ดาวน์โหลด"
   • ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ ภพ.06 "ตัวอย่าง"
    กรณีออกใบกำกับภาษีเเบบเต็มรูปด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงินเครื่องเดี่ยวกัน ให้เเนบตัวอย่างใบกำกับภาษีเต็มรูปด้วย
   • ตัวอย่างรายงานต่าง ๆ ภพ.06 ดังนี้
   • เเผนผังเเสดงตำเเหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ภพ.06 "ตัวอย่าง"
   • เเผนผังเเสดงการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น (ถ้ามี) ภพ.06 "ตัวอย่าง"
  • ลงนามชื่อผู้ประกอบการ พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)


  • จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียดประเภทของเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ ดังนี้
   • ชื่อผู้ประกอบการ - เลขประจำผู้เสียภาษีอากร
   • ชื่อสถานประกอบการ
   • เลือก กรอกข้อมูลยีห้อของเครื่องบันทึกเก็บเงิน พร้อมหมายเลขประจำเครื่อง (SERIAL NUMBER)
   • เลือก ระบบเครื่อข่าย
   • เลือก โปรเเกรมหรือภาษาที่ใช้
   • เลือก ชนิดเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
   • เลือก ประเภทใบกำกับภาษี

ขั้นตอนการกรอกหมายเลขเครื่องในระบบนับเเม่น

หลังจากได้รับผลการอนุมัติ เราจะได้รับเลขรหัสประจำเครื่องบันทึกเก็บเงิน จากนั้นให้นำไปกรอกในระบบ นับเเม่น  โดยให้กรอก 1 เลขรหัสต่อ 1 เครื่อง หากกิจการของคุณมีหลายเครื่อง หลายสาขา ต้องยื่นขออนุมัติแยกไปตามจำนวนเครื่อง 

 • เลือกกดปุ่ม "เมนู"
 • จากนั้นเลือกกดปุ่ม "ร้านค้า"

 • จากนั้นจะปรากฏหน้ารายการ "ตั้งค่า"
 • จากนั้นจะเลือกกดปุ่ม "การคิดเงิน"

 • จากนั้นจะปรากฏหน้ารายการ "การคิดเงิน"
 • จากนั้นเลือกส่วนของ "ตั้งค่าใบเสร็จ"
 • จากนั้นเลือกกรอกเลขรหัสประจำเครื่อง
 • จากนั้นเลือกกดปุ่ม "บันทึก"ตัวอย่างใบเสร็จรับ/ใบกำกับอย่างย่อ